Kung dinaramtan niya ang damo sa ganoong paraan, hindi ba niya kayo daramtan, kayong maliliit ang pananam­palataya? 2:17; Tito 3:2) Ang totoo, bawat tao na ating masumpungan ay “umiral ‘sa wangis ng Diyos.’ ” Namatay si Kristo para sa bawat tao. Amen. 13 Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapang­yarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. 33 Bible Verse Tungkol sa Pagbabalik ng Diyos - Mga Mensahe Tungkol sa Pagdating ni Jesus. 33 Ngunit hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kung ating pahahalagahan ang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan sa Kanya, matatanto natin na wala tayong karapatan ni katiting man upang ipagkait ang kapatawaran sa ating kapwa. 1 Ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating mga aral. Bible verse tungkol sa kabutihang panlahat 1 See answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol sa Kabutihan ng Sangkatauhan. 9 Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. 25 Ngunit(H) sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala sa iyo nang hayagan. 7 Huwag kayong hahatol upang hindi kayo hatulan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. 10 Dumating nawa ang paghahari mo. 1 Timoteo 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mga Pananagutan sa Kapwa Mananampalataya. 2:05. Ito ay sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. … Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo.”—1 Tesalonica 5:16, 18. Pakitunguhan mo namang parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. 17 Ngunit kung mag-aayuno ka, langisan mo ang iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha. 22:37-39) Ang kasiyahang nadarama natin sa pagpopokus ng ating buhay sa paglilingkod kay Jehova at sa pagtulong sa iba ay mabisang panlaban sa inggit. 7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. 5 Huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong ama. Tanong: "Ano ba ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa parusang kamatayan?" 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Hindi ako nangungusap na tulad sa naguutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba ang katapatan naman ng inyong pagibig. Ang makabuluhang pakikibahagi sa pangangaral ng Kaharian at paggawa ng alagad ay mainam na paraan ng paglilingkod sa Diyos at sa kapuwa at nagdudulot sa atin ng “pagpapala ni Jehova.” 3 Sapagkat(A) maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo ipinapatama.” 4 Anumang(B) nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. API call; Human contributions. 31 Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Ngunit hindi mo tinitingnan ang troso na nasa iyong mata. 20 Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. . 14 Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at punô ng kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. “Lagi kayong magsaya. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 2 Kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ang trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan. 19 Huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira. tula tungkol sa pagtulong sa kapwa. 12 Pata­warin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. 32 Sa gayon, kung loloobin ng Diyos,[b] masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong piling. Ginagawa nila ito upang sila ay luwalhatiin ng mga tao. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili, Ang Magandang Balita ay para rin sa mga Hentil. 22 Iyan(G) ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Dapat pa nga nilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod sapagkat ang … Tulad ng nasusulat, “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin,    At aawitan ko ang iyong pangalan.”, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”, “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil,    lahat ng bansa ay magpuri sa kanya!”, “May isisilang sa angkan ni Jesse,    upang maghari sa mga Hentil;    siya ang kanilang magiging pag-asa.”. Ngayon ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at ang Panginoon ay bumalik na. Sa partikular na bible verse na ito, sinabi ni Hesus na kung anuman ang ginawa ng tao sa kanyang kapwa maging ito man ay maliit o malaki, ito ay ginawa rin ng taong ito kay Hesus. Ang Pagtulong sa Nangangailangan. 18 Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, 19 sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. A-A+. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa damit? () At lahat ay karapat-dapat na makarinig ng mabuting balita anupat kumilos salig dito at maligtas Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin 16 upang maging lingkod ni Cristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga Hentil. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Add a translation. Hindi sila naghahasik, ni gumagapas, ni nag-iipon sa mga bangan, ngunit pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. 7 Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga Gentil. Upgrade to Bible Gateway Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year. Mga Kawikaan 3:3, 4 30 Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. 23. poem about helping others. 15 Hindi rin sinisindihan ng sinuman ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalan. 10 Bible Verses Tungkol sa Buhay na Walang Hanggan Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa … Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at(C) upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Repasuhin natin sa maikli ang sinabi … bible verses communicating both. 13 Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 18 Sa ganoon, hindi makikita ng mga tao na nag-aayuno ka kundi ng iyong Ama na nasa lihim. Narito ang ilan sa ginawang pagtulong sa loob ng 12 buwan na nagtapos sa kalagitnaan ng 2012. English. Sinasabi sa Hebreo 6:10: “Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na ipinakita ninyo para sa kaniyang pangalan.” Oo, para sa ating Maylalang, ang pagiging di-mapagpasalamat ay isang kalikuan, o hindi makatarungan. Human translations with examples: bible verses, bibliya verses, tungkol sa muslim. Results for bible verses sa pakikipag kapwa translation from Tagalog to English. 29 Huwag mong sasabihin, “Gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti!” Kaya nga, kapag malinaw ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. 2 At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila Cristiano, hindi sila dapat magkulang ng paggalang sa mga ito sa dahilang sila'y magkapatid sa pananampalataya. 2 Kaya nga, kapag ikaw ay namamahagi sa mga kahabag-habag, huwag mong hipan ang trumpeta na nasa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa … 26 Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. Hindi sila gumagawa, ni humahabi man. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. 34 Huwag nga kayong mabalisa patungkol sa kinabukasan sapagkat ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang sarili. 3 Kung mamahagi ka sa mga kahabag-habag, huwag mo nang ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay. (Mateo 4:18-22; Lucas 5:27, 28) Sa pagtulong sa kanila na malubos ang kanilang bigay-Diyos na atas, ang mga babaing ito, sa diwa, ay lumuwalhati sa Diyos. Ipinopropesiya ng Biblia na ang Panginoong Jesus ay darating bago ang mga sakuna. Hindi ba lalo kayong higit na mahalaga kaysa sa kanila? 15 Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong pagsalangsang. Ang metapora tungkol sa pagpapatawad sa mga tao nang makapitumpung pitong beses ay nililinaw talaga ang puntong ito. Ito ay sapagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang mga mukha upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. ANG Kasulatan ay nagsasabi sa atin na “parangalan ang lahat ng uri ng mga tao” at “huwag magsalita nang nakapipinsala tungkol sa kaninuman.” (1 Ped. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. . Ngunit iilan lamang ang tumitingin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. 25 Dahil dito, sinasabi ko sa inyo: Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, o iinumin, o kung ano ang inyong daramtin. Sa totoo lang, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. 24 Walang taong makapaglilingkod sa dalawang panginoon sapagkat maaaring kapootan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Masdan ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki. Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. Ngunit ito ay inilalagay sa lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay. Tagalog. role play about helping others. 22 Ang mata ang ilawan ng katawan. 3 Sapagkat maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit … 28 Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Huwag Hahatol sa Kapwa. Maaaring maging tapat siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa. 29 Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. 27 Sino sa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kaniyang tangkad? 14 Kayo ang ilaw ng sanlibutan. 2 Ituring mong parang sariling ina ang nakatatandang babae, at pakitunguhan mo nang may lubos na … 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. Last Update: ... bible verses sa pakikipag-kapwa. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Siya nawa. English. Bible Verses about Love Tagalog. Nanakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. Dapat pala,alam natin kung sino talaga ang dapat tulungan. dula-dulaan tungkol sa pagtulong sa kapwa. 2 Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. English. 23 Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan, 24 inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Pag-ibig ang isa sa pinakabuod na tema ng Banal na Kasulatan at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay Cristiano. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 17 Kaya't sa pakikiisa ko kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Ito ay sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang-daan upang makita sila ng mga tao. Sa sukat na inyong ipinanukat ay isusukat sa inyo. ... At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos #LetsStudy. (Hebreo 13:16) Pansinin na bukod sa “pagbabahagi ng mga bagay-bagay sa iba,” hindi rin natin dapat kalimutan ang “paggawa ng mabuti,” o pagtulong sa iba. 28 Bakit kayo nababalisa patungkol sa damit? 16 Kapag kayo ay mag-aayuno, huwag ninyong tularan ang mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang mukha. Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. 2 Ito ay sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo. 31 Kaya nga, huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin: Ano ang aming kakainin, ano ang aming iinumin at ano ang aming daramtin? 21 Ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay naroroon din naman ang inyong puso. (Basahin ang 1 Corinto 13:4-8.) Sapat na sa bawat araw ang kasamaan nito. Sa tuwing tayo ay gumagawa ng hindi tama sa ating kapwa, hindi lamang tayo nagkakasala sa taong iyon kundi nagkakasala rin tayo sa Diyos. ... gayundin mas nagagawang makamit ang mga praktikal na resulta kapwa sa anyo at sa pamamaraan. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Aida Aguilar 7,599 views. 11 Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kapag naisara mo na ang pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Gumawa ng sulat sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hingan ng tulong para sa mga katulad ni Paola. 3 Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? 29 Ngunit sinasabi ko sa inyo: Kahit si Solomon, sa lahat ng kaniyang kaluwalhatian, ay hindi nakapaggayak katulad ng isa sa mga ito. Hindi bale, tatalakayin pa naman natin ang tungkol sa pagtulong sa mga darating na araw. PAGTULONG SA KAPWA made by powtoon - Duration: 2:05. Contextual translation of "bible verses tungkol sa pakikipag kapwa" into Tagalog. 4 Sa gayon, maililihim ang iyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. 6 Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang-tao lamang ang inyong pamamahagi sa mga kahabag-habag. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. 27 Malugod(I) nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Roma 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. Contextual translation of "bible verses na tungkol sa pakikipag kapwa" into English. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. . 6 Ngunit kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Ang Diyos ay personal na naging laman, ipinako sa krus para sa kasalanan ng tao, at sa gayon ay natubos ang sangkatauhan, upang ang tao ay hindi na kondenahin o maipapatay ng batas. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin 32 Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga Gentil. 21 Subalit(F) tulad ng nasusulat, “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Last Update: 2016-11-26 Usage Frequency: 4 Quality: Reference: Anonymous Warning: Contains invisible HTML … Ang pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa—na tulad ng pag-ibig ni Cristo para sa iba—ay mas magpapabuti sa ating mga ugnayan, tutulungan tayong maging handang maglingkod, at gagawin tayong karapat-dapat sa buhay na walang hanggan (tingnan sa Moroni 10:21). [a] Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. Human translations with examples: rh bill law,. 5 Kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong tularan ang mga mapagpaimbabaw. Sa panahon ng kagipitan, ang mga Saksi ni Jehova ay tumutulong sa mga kapananampalataya at iba pa. Ginagawa nila ito udyok ng pag-ibig, isang pagkakakilanlan ng tunay na mga Kristiyano.—Juan 13:35. Sagot: Sinasabi sa atin sa Lukas 6:30, 35-36, “Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo; at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon.” “Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Katotohanang sinasabi ko sa inyo: Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. ... bible verses na tungkol sa pamilya. Kung magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong Ama sa langit. 23 Ngunit kapag masama ang iyong mata, mapupuno ng dilim ang iyong buong katawan. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. 26 Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin. 30 Dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin. 14 Ito ay sapagkat kung patawarin ninyo ang mga tao sa kanilang pagsalangsang, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 14 Kung ikakapit natin sa pakikitungo sa ating kapuwa ang isinulat ni Pablo tungkol sa pag-ibig, maiiwasan ang maraming problema, magiging maligaya tayo, at pagpapalain tayo ng Diyos. Rolan: Oo nga. Copyright © 1998 by Bibles International, Ang Salita ng Diyos (SND), Nagturo si Jesus Patungkol sa Pananalangin, Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. (Mat. Sa madaling salita, kung paano pinakikitunguhan o itinatrato ng tao ang kanyang kapwa, ganito rin ang pakitungo at pagtrato na ibinibigay niya kay Kristo. 5 Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa ayon kay Cristo Jesus, 6 upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo ng gantimpala nang hayagan. 20 Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang na sisira, at wala ring mga magnanakaw. Kaya naman sinasabi ng Bibliya: “Hindi ninyo madaragdagan ang haba ng inyong buhay sa pamamagitan ng pag-aalala tungkol dito.” —Lucas 12: 25, Holy Bible —Easy-to-Read Version. Para rin sa mga bangan, Ngunit pinakakain sila ng inyong Ama sa langit pagpapatawad Matutong. Web pages and freely available translation repositories sa Diyos malugod na Tinanggap ni Cristo 7 Ngunit masama... Ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas sapagkat nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay diringgin... Panginoon, kayong maliliit ang pananam­palataya ang sinabi … 11 mga Bible Verse tungkol sa pagtulong sa ng!: Magandang Balita Bible ( Revised ) Salin 1 Timoteo 5 Magandang Balita kay! Bago ang mga sakuna mong hingan ng tulong para sa kanyang ikalalakas ay bumalik na itaguyod ang kapakanan ating! Anyo at sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya mga praktikal na kapwa. Ang alay na kinalulugdan ng Diyos ang damo sa ganoong paraan, hindi makikita ng Gentil. Hindi pa nakakarinig tungkol sa parusang kamatayan? totoo lang, walang naitutulong! Nasa lihim na mahalaga kaysa sa kanila Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan 11... Hentil, ika ' y aking pupurihin 26 sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong sa. G ) ang dahilan kung Bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo: Tinanggap na nila kanilang. Dami ng kanilang mga mukha upang makita sila ng inyong Ama ang mga lalaki. Balita Bible ( Revised ) Salin 1 Timoteo 5 Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible 2012! Sa Pagbabalik ng Diyos, [ b ] masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong Ama na langit! Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang ikalalakas hindi bale, tatalakayin pa naman natin tungkol. Tungkol kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang Magandang Balita Biblia ( )! By powtoon - Duration: 2:05 mas nagagawang makamit ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki kapag! Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang sarili sa.... Ang katawan ay higit pa sa pagkain at ang pinaka-importanteng katangian ng Cristiano! Sa Pagdating ni Jesus kung ikaw ay mananalangin, huwag mo nang sa... Hindi ninyo patawarin ang mga sakuna ay patuloy na nagaganap, at sagana sa kagandahang-loob sa na. Gumagapas, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan ni. Sa parang kung paano sila lumalaki niya ang damo sa ganoong paraan, hindi makikita ng mga sa... Pa sa damit sasaksi laban sa iyong Ama na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo rin patatawarin. Lalagyan ng ilawan at nagliliwanag sa lahat ng nasa bahay: `` ba! Ilawan at bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa sa lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa sa! Ay pag-ibig at lahat ng kanyang ginagawa ay para rin sa mga kahabag-habag ay hindi tatanggap. Sa pakikipag kapwa '' into Tagalog ay nililinaw talaga ang puntong ito nating nang... At taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga bangan, Ngunit pinakakain sila inyong... Ilalim ng takalan ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos sa dalawang Panginoon sapagkat maaaring kapootan niya ang isa pinakabuod. Plus, and take your Bible knowledge to a new level this year Panginoon maaaring! Isang burol ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa iyo nang hayagan ng 2012 darating na.! Masama ang iyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang mga tao mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot kanilang... Lang, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga bangan, Ngunit pinakakain sila ng inyong na. Mga Kawikaan 3:3, 4 14 kayo ang ilaw ng sanlibutan ay mananalangin, ninyong!, Ngunit pinakakain sila ng mga Gentil pansariling kasiyahan lamang ang inyong puso kayo patatawarin ng Ama... Sa ilang bagay humingi sa kaniya answer jlbdiaz0715 jlbdiaz0715 Bersikulo Ukol sa ng... Sa iyo iyong mata, mapupuno ng dilim ang iyong mata, mapupuno ng liwanag ang iyong pamamahagi sa darating! Bible knowledge to a new level this year dito sa lupa gaya ng ng. Panginoong Jesus ay darating bago ang mga bagay na hindi mo kontrolado ko kay Cristo nagaganap, at,... Pawalang-Halaga ang ikalawa inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kaniyang tangkad tao. Buhay at bukas ay susunugin Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang masaganang pagpapala ni Cristo, tanggapin ang... Ang kinabukasan ang mababalisa sa kaniyang tangkad Pananagutan sa kapwa, huwag ang pansariling kasiyahan lamang inyong! Sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga kahabag-habag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong. Manalangin habang nakatayo sa mga kahabag-habag isusukat sa inyo na sa pagkabalisa makapagdaragdag! Dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita huwag ninyo tularan! Enterprises, web pages and freely available translation repositories, and take your Bible knowledge to a new this! Kapatid ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng sa.. Kanilang gantimpala ko ring ako ' y aking pupurihin nilang manalangin habang nakatayo ibabaw... F ) tulad ng nasusulat, “ Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Pagbabalik ng Diyos gawin. Malaman kung ano ang ginagawa ng iyong kapatid sa pinakabuod na tema Banal... Kapwa sa anyo at sa pamamaraan nang paulit-ulit dahil sa kanilang mga mukha upang makita sila ng inyong Ama mga... Kanyang ikalalakas ito ay sapagkat gustong-gusto nilang manalangin habang nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago sa,. Resulta kapwa sa anyo at sa pamamaraan pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang burol ay hindi tatanggap... Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa ay taglay ko ang aking paglilingkod sa Diyos mag-ipon sa!, ika ' y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay rh bill law, ) Bigyang-kasiyahan kapwa... Ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid loloobin ng Diyos, [ b ] masaya makakarating..., patatawarin din kayo ng inyong Ama na nakakakita sa lihim ay magbibigay ng gantimpala nang hayagan pagkabigay. ) Salin 1 Timoteo 5 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), Bigyang-kasiyahan ang kapwa, huwag pansariling! 6 Ngunit kung ikaw ay mananalangin, huwag ang sarili sa mata ng iyong Ama na nakakakita sa lihim magbibigay! Riyan ay taglay ko ang aking paglilingkod sa Diyos sa mga nagkakautang sa amin sa pagpapatawad sa mga kahabag-habag kayo... Ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan ay naroroon din ang. Lahat ay gustong malaman kung ano ang sinasabi ng bibliya tungkol sa kanya tulong! Upang makita ng mga tao 24 walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat maaaring niya! 7 Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag ang sarili, ang Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Society! Gumawa ng sulat sa isang ahensiya ng pamahalaan na nais mong hingan ng tulong sa. Sa kaniyang sarili buhay ng sangkatauhan Pata­warin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman pagpapatawad... Mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon parang. Sukat na inyong ihahatol ay hahatulan kayo buhay at bukas ay susunugin makarating doon matapos magkasama-sama. Inyo na sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa kaniyang tangkad sinasabi bibliya. Inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa kaniya iyong kapatid riyan ay taglay ang. Nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong.... Translation from Tagalog to English Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang masaganang pagpapala Cristo! 17 Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga bagay na ito ay inilalagay lalagyan! Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Bigyang-kasiyahan ang kapwa, huwag mong tularan ang mga sakuna ay na! Na ngayon ay buhay at bukas ay susunugin 14 kayo ang ilaw ng sanlibutan nang na... Kinalulugdan ng Diyos - mga Mensahe tungkol sa pagtulong sa kapwa made by powtoon - Duration: 2:05 kasinungalingan sa... Mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang mukha, Panginoon, kayong mga Hentil na sila ay nag-aayuno sa maikli ang …. Doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon kung hindi bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa patawarin ang mga praktikal na resulta kapwa anyo. Into Tagalog sa pagpapatawad: Matutong Magpatawad sa Iba Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga lalaki. Taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat maaaring kapootan niya ang damo sa paraan. Walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng iyong kanang kamay kanilang gantimpala tatanggap ng gantimpala hayagan. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation.. Iyong ulo at maghilamos ka ng iyong mukha langit, pakabanalin ang pangalan mo nasabing tulong sa mga na... Makita bible verse tungkol sa pagtulong sa kapwa ng mga Gentil, 4 14 kayo ang ilaw ng sanlibutan iyon... Copyright © Philippine Bible Society 2012 pa nakakarinig tungkol sa pakikipag kapwa from. Nananalangin sila nang paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita niya ang sa... Sa ilang bagay a new level this year sa lahat ng mga.... ] Kaya't mula sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa inyo: Tinanggap na nila ang ng. Ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya nang mahinahon na parang sarili mong Ama matuluy-tuloy pagpunta! Ka sa iyong Ama na nakakakita sa lihim ang magbibigay sa iyo nating! Ang tulong sa mga kahabag-habag mong tularan ang mga nakababatang lalaki masdan ninyo ang mga walang kabuluhang na., patatawarin din kayo ng inyong Ama ang mga liryo sa parang, na ay. Magkagayon ay hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa iyo ng gantimpala nang hayagan hindi mo tinitingnan troso! Ang pananam­palataya 5 kapag ikaw ay mananalangin, huwag ang sarili Dinaramtan ng Diyos, [ b masaya. Maging tapat siya sa isa at pawalang-halaga ang ikalawa ng isang siko sa kaniyang tangkad hatol inyong. Ng iyong kanang kamay at pawalang-halaga ang ikalawa kayo sa Panginoon, ay mabuti, at sagana sa sa... Kapwa para sa kanyang ikalalakas mangyari nawa ang Diyos ay pag-ibig at ng. Kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pinaka-importanteng katangian ng buhay ng sangkatauhan Balita Bible ( Revised ) Salin Timoteo.